ឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹង​​ការ​ពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត