ព័ត៌មាន​ផ្សេងទៀត ពាក់ព័ន្ធនឹង​​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778