សមាសភាព​ គ.ជ.ប បច្ចុប្បន្ន

H.E Mr. Prach Chan

ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ

H.E Mr. Prach Chan

ប្រធាន / Chairman

 
H.E Mr. Chui Chamnan

ឯកឧត្តម ជឺ ចំណាន

H.E Mr. Chui Chamnan

អនុប្រធាន / Vice-Chairman

 
H.E Mr. Mean Satik

ឯកឧត្តម មាន សទិ

H.E Mr. Mean Satik

សមាជិក / Member

 
H.E Mr. Dim Sovannarom

ឯកឧត្តម ឌឹម សុវណ្ណារុំ

H.E Mr. Dim Sovannarom

សមាជិក / Member

 
H.E Mr. Som Sorida

ឯកឧត្តម សោម សូរីដា

H.E Mr. Som Sorida

សមាជិក / Member

 
H.E Mr. Heng Sileng

ឯកឧត្តម ហេង ស៊ីឡេង

H.E Mr. Heng Sileng

សមាជិក / Member

 
H.E Mr. Yich Samethy

ឯកឧត្តម យិច សមិទ្ធិ

H.E Mr. Yich Samethy

សមាជិក / Member

 
H.E Mr. Hel Sarath

ឯកឧត្ដម ហ៊ែល សារ៉ាត់

H.E Mr. Hel Sarath

សមាជិក / Member

 
H.E Mr. Hang Puthea

ឯកឧត្តម ហង្ស ពុទ្ធា

H.E Mr. Hang Puthea

សមាជិក / Member

 

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News