សេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778