ខិត្តប័ណ្ណ​៖ គំរូ​ការិយាល័យ​ចុះ​ឈ្មោះបោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778