អក្សរកាត់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅ គ.ជ.ប

ល.រ ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោត អក្សរកាត់
០១ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត គ.ជ.ប
០២ គណៈកម្មការរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត គធ.ខប
០៣ គណៈកម្មការឃុំ សង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោត គឃ.សប
០៤ គណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត គ.ក.ប
០៥ គណៈកម្មការការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោត គ.ក.រ
០៦ លេខាធិការដ្ឋានរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត លធ.ខប
០៧ ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ក.ប.ឃ.ស
០៨ ក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ក.ច.ប
 
  ច្បាប់ និងបទបញ្ជា និងនីតិវិធី ទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោត  
០១ ច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ច.ប.ត.រ
០២ ច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ច.ប.ព.ស
០៣ ច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ ច.ប.ក
០៤ ច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ច.ប.ឃ.ស
០៥ ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ច.គ.ជ.ប
០៦ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ច.គ.ខ.ស
០៧ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ច.គ.ឃ.ស
០៨ បទបញ្ជា និងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ ប.ន.ត.រ
     

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News