ប្រតិទិន​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧

ល.រ ភារៈកិច្ចត្រូវ​បំពេញ កាលរិច្ឆេទ
ការ​ចុះឈ្មោះ​អ្នក​សង្កេតការណ៍​ជាតិ ថ្ងៃទី​០១ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧ - ថ្ងៃទី​១៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨
ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​អ្នក​សង្កេតការណ៍​អន្តរជាតិ ថ្ងៃទី​០១ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៧ - ថ្ងៃទី​២១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨
ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ភ្នាក់ងារគណបក្ស​នយោបាយ ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧ - ថ្ងៃទី​១៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨
ការ​បិទផ្សាយ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ទីតាំង​ការិយាល័យ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត និង​ការិយាល័យ​បោះ​ឆ្នោត ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០១៧
ការ​បិទផ្សាយ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ចុង​ក្រោយ​ និង​បង្ហោះ​លើ​គេហទំព័ររបស់​ គ.ជ.ប (www.voterlist.org.kh) ថ្ងៃទី​២២ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៧
ការ​ចាប់ផ្ដើម​ការ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​តាម​ឃុំ សង្កាត់ ថ្ងៃទី​០១ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧
ការ​បញ្ចប់​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​តាម​ឃុំ សង្កាត់​ ថ្ងៃ​ទី​០៩ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧
ការ​ប្ដឹង​តវ៉ា​នឹង​ការ​បដិសេធ​ការ​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​​ទៅ​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ក្នុង​រយៈពេល ៣​ថ្ងៃ ថ្ងៃទី​១២ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
ការ​ដោះ​ស្រាយ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​តវ៉ា​ដោយ​បក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ ក្នុង​រយៈពេល​ ៣ថ្ងៃ ថ្ងៃទី​១៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
១០ ការ​ប្ដឹង​តវ៉ា​នឹង​ការ​បដិសេធ​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ ទៅ គ.ជ.ប ក្នុង​រយៈពេល ៥ថ្ងៃ ថ្ងៃទី​២០ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
១១ ការ​ដោះ​ស្រាយ​ពាក្យ​បណ្ដឹងតវ៉ា ដោយ​ គ.ជ.ប ក្នុង​រយៈ​ពេល ៥​ថ្ងៃ ថ្ងៃទី​២៥ ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
១២ ការ​ប្ដឹង​តវ៉ា​នឹង​ការ​បដិសេធ​របស់ គ.ជ.ប ទៅ​ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ ថ្ងៃទី​៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៧ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
១៣ ការ​ដោះស្រាយ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​តវ៉ា​ដោយ​ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ ក្នុង​រយៈពេល ១០ថ្ងៃ ថ្ងៃទី​១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
១៤ ការ​បិទផ្សាយ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង​នៅ​តាម​ ឃុំ សង្កាត់ ទូទាំង​ប្រទេស ថ្ងៃទី​២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧
១៥ ការ​ប្ដឹងតវ៉ា ឬជំទាស់លើបញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង​ទៅ​ក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ ក្នុង​រយៈពេល ១០​ថ្ងៃ ថ្ងៃទី​២៤ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
១៦ ការ​ដោះ​ស្រាយ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ដោយ​បក្រុមប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ ៣ថ្ងៃ ថ្ងៃទី​២៧ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
១៧ ការ​ប្ដឹង​តវ៉ា ឬ​ជំទាស់​នឹង​សេចក្ដី​សម្រេច​របស់​ក្រុប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កត់ ទៅ គ.ជ.ប ក្នុង​រយៈពេល ៥ថ្ងៃ ថ្ងៃទី​០២ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
១៨ ការ​ដោះ​ស្រាយ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ដោយ គ.ជ.ប ក្នុង​រយៈពេល ៥ថ្ងៃ ថ្ងៃទី​០៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
១៩ ការ​ប្ដឹង​តវ៉ា ឬ​ជំទាស់​នឹង​សេចក្ដី​សម្រេច​របស់ គ.ជ.ប ទៅ​ក្រុមប្រឹក្សា​ធម្មនុញ្ញ ក្នុង​រយៈពេល​ ៥ថ្ងៃ ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
២០ ការ​ដោះ​ស្រាយ​ពាក្យ​បណ្ដឹង​ដោយ​បក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ក្នុង​រយៈពេល ១០ថ្ងៃ ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)
២១ ការ​ផ្ដល់​សុពលភាព​ និង​ប្រកាស​ផ្សាយ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ផ្លូវការ​ដោយ គ.ជ.ប ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៨ (ថ្ងៃចុងក្រោយ)

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News