ក្រមសីលធម៌ សម្រាប់​អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត​ក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778