ទំនាក់ទំនង លេខាធិការដ្ឋាន​រាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត (​លធ.ខប​) ទាំង ២៥

.ក រាជធានី ខេត្ត លេខទូរស័ព្ទដៃ ឈ្មោះក្នុងបណ្តាញសង្គម (Facebook) ទីតាំង
០1 បន្ទាយមានជ័យ 012 564 558 ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ផែនទី
០2 បាត់ដំបង 012 387 574 ខេត្ត បាត់ដំបង ផែនទី
០3 កំពង់ចាម 011 259 292 ខេត្ត កំពង់ចាម ផែនទី
០4 កំពង់ឆ្នាំង 092 926 401 / 096 524 24 63 ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ផែនទី
០5 កំពង់ស្ពឺ 097 768 75 86​ / 096 362 77 88 ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ផែនទី
០6 កំពង់ធំ 017 911 868 ខេត្ត កំពង់ធំ ផែនទី
០7 កំពត 012 330 152 ខេត្ត កំពត ផែនទី
០8 កណ្តាល 012 967 088 ខេត្ត កណ្តាល ផែនទី
០9 កោះកុង 011 740 606 ខេត្ត កោះកុង ផែនទី
10 ក្រចេះ 092 597 186 / 097 473 6544 ខេត្ត ក្រចេះ ផែនទី
11 មណ្ឌលគីរី 012 954 028 ខេត្ត មណ្ឌលគីរី ផែនទី
12 រាជធានីភ្នំពេញ 012 69 21 63 រាជធានីភ្នំពេញ ផែនទី
13 ព្រះវិហារ 095 57 57 26 ខេត្ត ព្រះវិហារ ផែនទី
14 ព្រៃវែង 012 996 889 ខេត្ត ព្រៃវែង ផែនទី
15 ពោធិ៍សាត់ 017 46 17 18 ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ ផែនទី
16 រតនគីរី 012 79 16 16 ខេត្ត រតនគីរី ផែនទី
17 សៀមរាប 012 820 145 / 097 949 996 3 ខេត្ត សៀមរាប ផែនទី
18 ព្រះសីហនុ 015 505 106 ខេត្ត ព្រះសីហនុ ផែនទី
19 ស្ទឹងត្រែង 012 918 680 / 097 72 51 761
ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ផែនទី
20 ស្វាយរៀង 097 35 43 744 / 017 768 598 ខេត្ត ស្វាយរៀង ផែនទី
21 តាកែវ 069 522 510 ខេត្ត តាកែវ ផែនទី
22 កែប 01266027 ខេត្ត កែប ផែនទី
23 ប៉ៃលិន 015 772 345 / 017 711 445 ខេត្ត ប៉ៃលិន ផែនទី
24 ឧត្តរមានជ័យ 092 574  686 / 099 793 608 ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ផែនទី
25 ត្បូងឃ្មុំ 012 588 864  ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ផែនទី
.ក រាជធានី ខេត្ត លេខទូរស័ព្ទដៃ ឈ្មោះក្នុងបណ្តាញសង្គម (Facebook) ទីតាំង
០1 បន្ទាយមានជ័យ 012 564 558 ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ ផែនទី
០2 បាត់ដំបង 012 387 574 ខេត្ត បាត់ដំបង ផែនទី
០3 កំពង់ចាម 011 259 292 ខេត្ត កំពង់ចាម ផែនទី
០4 កំពង់ឆ្នាំង 092 926 401 / 096 524 24 63 ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ផែនទី
០5 កំពង់ស្ពឺ 097 768 75 86​ / 096 362 77 88 ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ផែនទី
០6 កំពង់ធំ 017 911 868 ខេត្ត កំពង់ធំ ផែនទី
០7 កំពត 012 330 152 ខេត្ត កំពត ផែនទី
០8 កណ្តាល 012 967 088 ខេត្ត កណ្តាល ផែនទី
០9 កោះកុង 011 740 606 ខេត្ត កោះកុង ផែនទី
10 ក្រចេះ 092 597 186 / 097 473 6544 ខេត្ត ក្រចេះ ផែនទី
11 មណ្ឌលគីរី 012 954 028 ខេត្ត មណ្ឌលគីរី ផែនទី
12 រាជធានីភ្នំពេញ 012 69 21 63 រាជធានីភ្នំពេញ ផែនទី
13 ព្រះវិហារ 095 57 57 26 ខេត្ត ព្រះវិហារ ផែនទី
14 ព្រៃវែង 012 996 889 ខេត្ត ព្រៃវែង ផែនទី
15 ពោធិ៍សាត់ 017 46 17 18 ខេត្ត ពោធិ៍សាត់ ផែនទី
16 រតនគីរី 012 79 16 16 ខេត្ត រតនគីរី ផែនទី
17 សៀមរាប 012 820 145 / 097 949 996 3 ខេត្ត សៀមរាប ផែនទី
18 ព្រះសីហនុ 015 505 106 ខេត្ត ព្រះសីហនុ ផែនទី
19 ស្ទឹងត្រែង 012 918 680 / 097 72 51 761
ខេត្ត ស្ទឹងត្រែង ផែនទី
20 ស្វាយរៀង 097 35 43 744 / 017 768 598 ខេត្ត ស្វាយរៀង ផែនទី
21 តាកែវ 069 522 510 ខេត្ត តាកែវ ផែនទី
22 កែប 095 785 807 ខេត្ត កែប ផែនទី
23 ប៉ៃលិន 015 772 345 / 017 711 445 ខេត្ត ប៉ៃលិន ផែនទី
24 ឧត្តរមានជ័យ 092 574  686 / 099 793 608 ខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ ផែនទី
25 ត្បូងឃ្មុំ 012 588 864  ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ ផែនទី

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News