ទំនាក់ទំនងអគ្គនាយកដ្ឋាន និងនាយកដ្ឋាន

អគ្គនាយកដ្ឋាន

 ល.រ នាម​ត្រកូល និង​នាម​ខ្លួន  មុខតំណែង ទូរស័ព្ទដៃ
 ១  ឯកឧត្តម​ ឆាយ សុផាន់ណា អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ  012 971 790
 ២  ឯកឧត្ដម តុប ឫទ្ធី អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស  017 80 07 50
 ៣  ឯកឧត្ដម ស៊ុំ ប៊ុនហុង អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំ ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ  078 538 988

 

នាយកដ្ឋាន និងលេខាធិការដ្ឋាន នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប

 ល.រ នាម​ត្រកូល និង​នាម​ខ្លួន  មុខតំណែង ទូរស័ព្ទដៃ
 ១ លោក កែ រឹទ្ធិ អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងវិវាទកម្ម 077 336 668
 ២ លោក សន ច័ន្ទថន ប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ 012 553 589
 ៣ លោក ប៉ាង ទូច ប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង 012 947 089
 ៤ លោក ឌី ភីរុណ ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ 012 47 38 48
 ៥ លោក ថំ បណ្ដូល អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល 012 629 666
 ៦ លោក ស៊ិន សាវតា ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោត និងបញ្ជីបោះឆ្នោត 012 697 620
 ៧ លោក ទូច សុជារ៉ា ប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាល និងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោត 012 313 191
 ៨ លោក សេង សម្បត្តិ ប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ 092 507 508
 ៩ លោក ហួត បូរិន ប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប 077 397 775
Share