សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានទាំង​៨ថ្ងៃ ពាក់ព័ន្ធ​ការយុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​ អាណត្តិ​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៩