សេចក្ដីជូនដំណឹង នៅខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778