តារាងចំនួនសមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា រាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោត និងការិយាល័យបោះឆ្នោត សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិ​ទី​៣ ឆ្នាំ​២០១៩

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778