ឯកសារពាក់ព័ន្ធ​នឹង​​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ប​ក្ខជន​​គណបក្ស​នយោបាយ​ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត