សេចក្តី​ប្រកាស​​ព័ត៌មាន លេខ ០៨៣ គ.ជ.ប/អគ្គ/ប្រ.ក.ព ចុះ​ថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០១៧ ៖ លទ្ធផល​បណ្ដោះ​អាសន្ន​នៃ​ចំនួន​ភ្នាក់​ងារ​គណបក្ស ​នយោបាយ​សម្រាប់​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧

គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ គណបក្សនយោបាយចំនួន ១២ ដែលបានចុះបញ្ជីបេក្ខជន ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តីទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ជាផ្លូវការរួចហើយបានដាក់ពាក្យ សុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារពេញសិទ្ធិសរុបចំនួន ៣៦,៧១២នាក់ ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន ៧,១៩១នាក់ និងភ្នាក់ងារ បម្រុងចំនួន ៣០,៧១៣នាក់ ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន ៧,៤៣៦នាក់ ។ ចំនួននៃភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ នីមួយៗមានដូចខាងក្រោម៖

ល.រ

ឈ្មោះគណបក្សនយោបាយ

ពេញសិទ្ធិ

ស្រី

បម្រុង

ស្រី

សរុបពេញសិទ្ធិ

និងបម្រុង

សរុប

ស្រី

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

១៦,៦៩០

,១៥៥

១៦,៥៨៦

,៤០២

៣៣,២៧៦

,៥៥៧

គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

១៣,៤៧២

,៨២១

  ១២,៦១៨

,៤៦២

២៦,០៩០

,២៨៣

គណបក្ស ហ៊្វុន ស៊ិន ប៉ិច

,៣៣៣

៨៣៩

៥៥៦

    ២២៥

,៨៨៩

,០៦៤

គណបក្សសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ

,៨១២

៥១៨

២៤៤

      ៧៥

,០៥៦

៥៩៣

គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ

,៨៥៥

៦៨៦

៥៩១

២៤៤

,៤៤៦

៩៣០

គណបក្សសំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ

៣៦៦

១០០

៥៤

១៣

៤២០

១១៣

គណបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា

 

 

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន

៧៩

៣១

៤៩

១០

១២៨

៤១

គណបក្សយុវជនកម្ពុជា

២៤

 

 

២៤

១០

គណបក្សជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា

 

 

១០

 

១១

គណបក្សអំណាចខ្មែរ

៣៣

១៦

 

 

៣៣

១៦

១២

គណបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

៣៤

១១

១០

៤៤

១៦

សរុប

៣៦,៧១២

,១៩១

៣០,៧១៣

    ,៤៣៦

៦៧,៤២៥

១៤,៦២៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News