ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៧ ឆ្នាំ​២០២៣ (ថ្ងៃ​ទី២៣ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០២៣)