លទ្ធផល​​​នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា​ នីតិកាលទី៤ ឆ្នាំ​២០១៨ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី​២៥ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៨