សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ​ ០២០​៖ សរុបព្រឹត្តិការណ៍​ទូទៅ​នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត នាថ្ងៃទី​២៥ ខែកុម្ភៈ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778