សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី​ការតែងតាំង​សមាសភាព​គណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត​ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​សមាជិកព្រឹទ្ធសភា​ នីតិកាលទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៨