សេចក្ដីសម្រេច លេខ​ ០៣១៖ ស្ដីពី​ការតែងតាំង​សមាសភាព​គណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត​ នៃ​ខេត្តភ្នំពេញ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778