លទ្ធផល​ផ្លូវការ​ នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង​ ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក​ ក្រុមប្រឹក្សាខ័ណ្ឌ អាណត្តិទី២ ឆ្នាំ២០១៤ (ថ្ងៃទី១៨​​ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤)