ពាក្យសុំ និងបែបបទ​សម្រាប់​សុំចុះឈ្មោះជា​ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ ក្នុងដំណើរ​ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​អ្នកបោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០២០

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778