បទបញ្ជា និងនីតិវិធី​ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សា​រាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត​ ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សា​ស្រុក ក្រុមប្រឹក្សា​ខណ្ឌ អាណត្តិទី​៣

សូមទាញយកជាទម្រង់ PDF

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
ចែករំលែក(Share)
ផ្នែកទី​១ (31.53 MB)
  • ផ្នែកទី​២  (20.31 MB)
  • ." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/re_facebook.jpg">
    មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778