សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៧៦​ ស្ដីពី​ការដាក់ និង​ការទទួល​ពាក្យសុំចុះ​ឈ្មោះ​អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ និង​ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
ចែករំលែក(Share)
ទាញយក ពាក្យសុំ​ចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ
  • ទាញយក ពាក្យសុំ​ចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍​អន្តរជាតិ
  • ." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/default_images/web_placeholder.jpg">
    មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778