សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ០៧៦​ ស្ដីពី​ការដាក់ និង​ការទទួល​ពាក្យសុំចុះ​ឈ្មោះ​អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ អន្តរជាតិ និង​ភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨