ពាក្យសុំ​ចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778