ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន គ.ជ.ប ក្នុងដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣