លទ្ធផលផ្លូវការ​ នៃ​ការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨(ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨)