ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន​ គ.ជ.ប ពាក់ព័ន្ធនឹង​​ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក​ ខណ្ឌ អាណត្តិ​ទី២​