កម្មវិធី​ស្មើភាព​តាម​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​​ព័ត៌មាន​រដ្ឋ​ សម្រាប់​ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ នីតិកាលទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៨