អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី​ការ​បំបែក​ ឃុំ សង្កាត់ នៅ​រាជ​ធានី ខេត្ត មួយចំនួន

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778