អនុក្រឹត្យ ស្ដីពី​ការ​បំបែក​ ឃុំ សង្កាត់ នៅ​រាជ​ធានី ខេត្ត មួយចំនួន