ប្រតិទិន​​នៃ​​ការ​​ចុះឈ្មោះ​​បោះឆ្នោត​ ​ឆ្នាំ២០១៦

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778