វីដេអូព័ត៌មានថ្មីពី គ.ជ.ប ៖ ឯកឧត្តមប្រធាន គ.ជ.ប "ត្រូវស្រឡាញ់ គោរពសិទ្ធិ និងបម្រើម្ចាស់ឆ្នោត"

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778