តារាងស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ និងចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោតប៉ាន់ស្មាន និងផែនការសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៨