សម្រង់សេចក្ដីសម្រេច​ (ទ.១២០៣) អំពីបណ្ដឹងជំទាស់​នឹង​សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ ០០១ ចុះថ្ងៃទី​០២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៨​ របស់​ គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត​ខេត្ត កំពត​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778