សម្រង់សេចក្ដីសម្រេច​ (ទ.១២០៣) អំពីបណ្ដឹងជំទាស់​នឹង​សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ ០០១ ចុះថ្ងៃទី​០២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៨​ របស់​ គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោត​ខេត្ត កំពត​