បញ្ជី​ឈ្មោះ​ទី​តាំង​ការិយាល័យ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្ត្រ នីតិកាល​ទី៦ ឆ្នាំ​២០១៨ ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី