គណៈបញ្ជាការ​សន្តិសុខ​អចិន្រ្តៃយ៍

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778