សេចក្ដី​អំពាវនាវ ​លេខ ១៣៨៖ គ.ជ.ប សូម​អំពាវ​នាវ​ដល់​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​ទាំង​អស់​កុំ​ប្រព្រឹត្ត​នូវ​សកម្ម​ភាព​ថត​រូប​ភាព​សន្លឹក​ឆ្នោត​ដោយ​មាន​គំរូ​ស​សញ្ញា​គាំទ្រ​លើ​គណបក្ស​នយោបាយ​ ហើយ​​បង្ហោះ​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​