រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម តុប ឫទ្ធី អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស បានបង្ហាញអំពីម៉ាស៊ីនមេ (Server) និងធ្វើបទបង្ហាញអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ជូនដល់លោកជំទាវ ខាមីខាវ៉ា យ៉ូកុ (KAMIKAWA Yoko) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុន និងសហការី...

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម តុប ឫទ្ធី អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស បានបង្ហាញអំពីម៉ាស៊ីនមេ (Server) និងធ្វើបទបង្ហាញអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា ជូនដល់លោកជំទាវ ខាមីខាវ៉ា យ៉ូកុ (KAMIKAWA Yoko) រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុន និងសហការី នារសៀលថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News