រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាលើគោលនយោបាយរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឬ/និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាលើគោលនយោបាយរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មី ឬ/និងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត លើរបៀបវារៈ៖

- ពិភាក្សាអំពីការងាររៀបចំការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៥

- សេចក្ដីផ្សេងៗ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News