រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤

រូបភាពសកម្មភាព ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤ លើរបៀបវារៈ៖

- ពិនិត្យលើគម្រោងផែនការចំណាយថវិកាឆ្នាំ២០២៥ របស់ គ.ជ.ប

- ត្រួតពិនិត្យការងារកន្លងមក និងទិសដៅការងារដែលត្រូវអនុវត្តបន្ត

- សេចក្ដីផ្សេងៗ។
 

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News