សេចក្ដីណែនាំលេខ ០៥០ គ.ជ.ប.ស.ណ.ន ស្ដីពីការពង្រឹង សន្ដិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ និងរបៀបរៀបរយ ក្នុងការិល័យបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត សម្រាប់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០២៤