វគ្គ​បណ្តុះបណ្ដាល​អ្នក​សារព័ត៌មាន​ ស្តីពី​ការចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ដើម្បី​រៀប​ចំ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី ឆ្នាំ​២០១៦

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/pr-130816_thumb.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778