សេចក្ដីជូនដំណឹងលេខ ០៤៣ គ.ជ.ប.ស.ជ.ណ ស្ដីពី ការជ្រើសរើសសមាសភាពគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោត និងរាប់សន្លឹកឆ្នោត (គ.ក.ប/គ.ក.រ) ចំនួន ១.២៥៤ រូប