គោលការណ៍ សម្រាប់បោះពុម្ព និងផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទយោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណបក្សនយោបាយក្នុងព្រឹត្តិបត្រគោលនយោបាយគណបក្ស សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០២៤