សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានលេខ ០០១ គ.ជ.ប.ប្រ.ក ស្ដីពីចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត...

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានលេខ ០០១ គ.ជ.ប.ប្រ.ក​ ស្ដីពីចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត​ ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០២៤

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News