គំរូពាក្យសុំ និងបែបបទសម្រាប់សុំបណ្ណសម្គាល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០២៤