ខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយរបស់ ​ឯកឧត្តម សោម សូរីដា សមាជិក គ.ជ.ប ក្នុងកិច្ចប្រជំុជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ នាព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News