វីដេអូប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ គ្រប់គ្រងទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការរិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ...

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋ គ្រប់គ្រងទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោត និងការរិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំជូនដល់ប្រធាន សមាជិកផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងមន្រ្តីបច្ចេកទេស នៃ លធ.ខប នៅទីស្តីការ គ.ជ.ប ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News