វីដេអូកម្មវិធីស្វែងយល់ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមប្រធានបទ «ការប្ដឹង និងការដោះស្រាយបណ្ដឹងទាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត» ដែលមានលោក កែ រឹទ្ធិ អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស និងជាប្រធាននាយកដ្ឋាន...

កម្មវិធីស្វែងយល់ស្តីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមប្រធានបទ «ការប្ដឹង និងការដោះស្រាយបណ្ដឹងទាក់ទងនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត» ដែលមានលោក កែ រឹទ្ធិ អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងបច្ចេកទេស និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងវិវាទកម្ម ជាវាគ្មិន

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News