វីដេអូប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំ សង្កាត់ នៅរដ្ឋសភា និងការបញ្ជាក់តាមឋានានុក្រម និងបញ្ជូនមក គ.ជ.ប និងការកែតម្រូវបញ្ជីបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោត...

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំ សង្កាត់ នៅរដ្ឋសភា និងការបញ្ជាក់តាមឋានានុក្រម និងបញ្ជូនមក គ.ជ.ប និងការកែតម្រូវបញ្ជីបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News