រូបភាពសកម្មភាព​ ឯកឧត្តម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំ សង្កាត់ នៅរដ្ឋសភា និងការបញ្ជាក់តាមឋានានុក្រម និងបញ្ជូនមក គ.ជ.ប និងការកែតម្រូវបញ្ជីបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង...

រូប​ភាពសកម្មភាព ឯកឧត្តម មាន សទិ សមាជិក គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំ សង្កាត់ នៅរដ្ឋសភា និងការបញ្ជាក់តាមឋានានុក្រម និងបញ្ជូនមក គ.ជ.ប និងការកែតម្រូវបញ្ជីបោះឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News